1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Relephant Legal Solutions aanvaarde opdrachten inclusief vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten, als ook op de rechtsverhoudingen welke daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
 2. Relephant Legal Solutions mag deze algemene voorwaarden aanvullen of wijzigen. Iedere aanvulling of wijziging bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan twee weken na de datum dat de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Relephant Legal Solutions. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Als in het kader van de aan Relephant Legal Solutions verleende opdracht derden moeten worden ingeschakeld, zal Relephant Legal Solutions, zoveel als mogelijk, vooraf overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie van deze derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Relephant Legal Solutions is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden in de uitvoering van hun diensten en is gemachtigd een beperking van aansprakelijkheid die een derde in dit verband mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten aanzien van Relephant Legal Solutions, maar ook ten aanzien van derden. De opdrachtgever vrijwaart Relephant Legal Solutions voor en tegen alle (rechts)vorderingen en aanspraken van derden.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Relephant Legal Solutions is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Relephant Legal Solutions gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Relephant Legal Solutions komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Relephant Legal Solutions beperkt tot het honorarium dat door de opdrachtgever met betrekking tot de opdracht, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Relephant Legal Solutions is betaald. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval zes maanden nadat de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit is ontdekt en waarvoor Relephant Legal Solutions aansprakelijk is.
 7. De opdrachtgever is aan Relephant Legal Solutions, naast het in de opdrachtovereenkomst overeengekomen honorarium, de verschotten verschuldigd die Relephant Legal Solutions ten behoeve van de opdrachtgever heeft betaald. Alle verschuldigde bedragen worden indien van toepassing vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.
 8. Betaling van facturen dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Als de betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en behoudt Relephant Legal Solutions zich het recht voor de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag in rekening te brengen alsmede aanspraak te maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom.
 9. Relephant Legal Solutions mag van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van een opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste factuur in het kader van de opdracht.
 10. Relephant Legal Solutions en Stichting Beheer Derdengelden Scherp Legal en Relephant Legal Solutions kunnen in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van de opdrachtgever of van derden onder zich houden. Relephant Legal Solutions en Stichting Beheer Derdengelden Scherp Legal en Relephant Legal Solutions zullen deze gelden storten bij een door Relephant Legal Solutions in overleg met degenen die daarbij belang hebben gekozen bank. Relephant Legal Solutions en Stichting Beheer Derdengelden Scherp Legal en Relephant Legal Solutions zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen. Tenzij schriftelijk een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente aan de opdrachtgever (of andere rechthebbende) vergoed.
 11. De rechtsverhoudingen tussen Relephant Legal Solutions en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 12. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de opdracht zullen worden voorgelegd aan de rechter in Amsterdam.
 13. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een eventuele vertaling daarvan.

Amsterdam, december 2018.